Návrat na hlavní stranu

Růžák [ Národní přírodní rezervace ]

Rozkládá se 1,5 km východně od Růžové a 1 km západně od Srbské Kamenice, v k.ú. Srbská Kamenice a Růžová. Rozloha: 118,11 ha, nadmořská výška 320 - 619 m. n. m.
Předmětem ochrany jsou přirozené smíšené porosty a typická bazifilní květena na čedičovém podkladě. V rámci NP jde o tzv. ostrovní lokalitu, značně odlišnou od svého okolí, a krajinný prvek prvořadého významu.
Flóra: Na výskyt rostlinných druhů v rezervaci má zásadní vliv geologický podklad, který má ve vrcholové části až k úpatí bazický charakter a teprve ve spodních partiích se uplatňují na živiny chudé pískovcové sedimenty. Proto v horních částech a na svazích Růžáku se vyskytuje bohatý bylinný podrost reprezentovaný druhy: strdivkou jednokvětou, svízelem vonným, kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphyllos) a k. cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), plicníkem tmavým (Pulmonaria obscura), kostřavou lesní (Festuca altissima), ječmenkou evropskou (Hordelymus europaeus). Zajímavý je výskyt kapradiny laločnaté (Polystichum aculeatum). Na vlhčích místech roste např.: rozrazil horský, mokrýš střídavolistý a vstřícnolistý a ostřice řídkoklasá.
Suťová pole na jižních svazích jsou floristicky chudá, z významnějších druhů jsou zastoupeny tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) a silenka nící (Silene nutans). Přestože se suťové enklávy rozprostírají na již. a vých. svahu, lze zde zastihnout některé montánní mechy, jako štěrbovku skalní (Andreaea rupestris), či druhy rodu zoubkočepka (Racomitrium) - zoubkočepku svazčitou (R. fasciculare), z. různořadou (R. heterostichum) a z. mechovitou (R. lanuginosum
Fauna: Rezervace je charakteristická bohatým druhovým spektrem nejrůznějších bezobratlých živočichů, zejména hmyzu. Dosud zde bylo zjištěno 437 druhů motýlů (Vávra 2002). K nejvýznamnějším patří ty druhy, které indikují kvalitu zdejších biotopů. Vrbkovníček Mompha terminella žijící na čarovníku (Circaea sp.) patří k velmi lokálním druhům. Nehojná píďalka Eustroma reticulatum je typickým druhem pásma bučin. Nález mola Eudarcia pagenstecherella představoval teprve druhou lokalitu v rámci celé České republiky. Neméně bohaté je společenstvo brouků. Z významných druhů můžeme jmenovat roháčka Ceruchus chrysomelinus (kriticky ohrožený druh dle Vyhlášky 395/92 Sb.), střevlíky Carabus irregularis a C. problematicus (ohrožené druhy), stehenáče Ischnomera cinerascens či větevníčka Platyrhinus resinosus. K velmi významným druhům patří bezkřídlé terikolní druhy nosatců rodu Acales, které patří k významným indikačním druhům pro stanovení kontinuálních lesů, tj. lesů s přirozeným ekosystémem. K vzácný a ohroženým sarančím patří Chorthippus pullus. Pravidelně zde hnízdí datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus)lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) či holub doupňák (Columba oenas). Rozmnožuje se zde také čolek horský (Triturus alpestris) a ještěrka živorodá (Lacerta vivipara).

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Národní přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Barbora Laštůvková (České Švýcarsko o.p.s.) org. 2, 20.04.2006 v 09:06 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.