Návrat na hlavní stranu

České Švýcarsko o. p. s. [ Obecně prospěšná společnost ]

České Švýcarsko o. p. s.
České Švýcarsko o. p. s.

Nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu České Švýcarsko.
Byla založena v roce 2001 Správou Národního parku České Švýcarsko, městem Krásná Lípa a Českým svazem ochránců přírody.

Hlavní činnosti:
- ochrana přírodních a kulturních hodnot
- podpora šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce
- tvorba a realizace regionálních projektů
- propagace a informačně-publikační aktivity
- vzdělávání a osvěta

1. Ochrana přírodních a kulturních hodnot
Realizujeme s našimi partnery projekty, které přispívají k ochraně významných lesních a vodních ekosystémů na území Národního parku a jeho okolí prostřednictvím konkrétních opatření - tzv. demonstračních projektů:
Péče o vodu
- Výstavba kořenových a individuálních čistíren odpadních vod v obcích
- Obnova tradičních rybníčků , mokřadů a meandrů v okolí národního parku
- Semináře a školení pro obce, správy chráněných území apod., na téma péče o vodu v chráněných územích
Péče o les
- Navrácení původních druhů lesních ptáků (např. jeřábka lesního)
- Pořádáme studijní cesty do zahraničí a semináře v rámci získávání zkušeností z oblasti péče o les

Péče o životní prostředí v obcích
- Zpracovali jsme Plány rozvoje životního prostředí v obcích Národního parku stejně jako
Studii potřeb regionu České Švýcarsko a zprávu o životním prostředí města Krásná Lípa

Ochrana kulturních hodnot
Vyvíjíme aktivity zaměřující se na záchranu jedinečného kulturního dědictví tohoto regionu - lidové architektury Českého Švýcarska.
- Nechali jsme zpracovat doposud chybějící pasportizaci podstávkových domů - zdokumentování všech dochovaných podstávkových domů v devíti obcích Českého Švýcarska
- Vydali jsme souhrnný katalog Podstávkové domy Českého Švýcarska a obrazovou publikaci Lidové památky Českého Švýcarska, která komplexně představuje lidovou architekturu jako unikátní kulturní dědictví tohoto regionu.
- Podporujeme aktivity v oblasti vzdělávání a propagace lidové architektury Českého Švýcarska.

2.Šetrná turistika
Informační služby
Provozujeme: čtyři Informační střediska Národního parku České Švýcarsko
Krásná Lípa, Jetřichovice, Dolní Chřibská, Hřensko
Informační střediska nabízejí:
- Komplexní turistické informace o regionu
- Ekoporadenské služby
- Prodej turistických map, průvodců a suvenýrů
- Prodej velkoformátových fotografií
- Průvodcovské služby, čítárnu
- Veřejný internet, fax, kopírování (IS Krásná Lípa)
- Zprostředkování ubytování v regionu České Švýcarsko
- Výstavní galerie v rámci informačního střediska v Krásné Lípě a v Jetřichovicích

Otevírací doba v Informačních střediscích NP ČŠ
duben - říjen Všechna IS denně (neděle i svátky)
8:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Listopad - březen Krásná Lípa po-pá 9:00 - 12:00 12:30 - 17:00
so 10:00 - 12:00 12:30 - 16:00
ne 10:00 - 12:00 12:30 - 14:00


Ocenění: IS Krásná Lípa - 2. nejlepší informační centrum v České republice

Dopravně- turistické služby
- Podporujeme veřejnou turistickou dopravu v Českém Švýcarsku (vlak, ekobus)
- Obnovujeme turistické stezky v krajině Českého Švýcarska
- Iniciujeme a podporujeme nové projekty a produkty pro návštěvníky (půjčovny kol, wellness, golf apod.)


Koordinace cestovního ruchu
- Profilujeme se jako lídr v oblasti cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce
- Spolupracujeme s Tourismusverband Sächsische Schwiez na prezentaci Českosaského Švýcarska jako jednotné turistické destinaci
- Vycházíme z Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Českém Švýcarsku - strategický dokument koordinovaného a koncepčního přístupu k rozvoji turistiky

3. Rozvojové aktivity pro region


Připravujeme a následně realizujeme řadu projektů, které usilují o to, aby byly sladěny zájmy rozvoje okolních obcí a současně zachovaly hodnoty přírodního prostředí Českého Švýcarska.
Rozvojové centrum - nabízíme služby především pro obce v regionu v oblasti využívání prostředků z evropských fondů na tvorbu a realizaci konkrétních projektů. Zaměřujeme se převážně na:
- Zajištění informovanosti u široké veřejnosti o evropské strukturální politice
- Zajištění konzultací, poradenství a zpracování projektů pro zájemce na území Českého Švýcarska
- Vytváření zásobníků projektů,vyhledávání námětů pro projekty na ochranu životního prostředí
- Aktivity vedoucí k perspektivnímu a dlouhodobému zlepšení životního prostředí v obcích Českého Švýcarska

Ekoporadna - v rámci Rozvojového centra rozšiřujeme nabídku služeb o ekoporadenství. Odborně vyškolený pracovník poskytuje laické veřejnosti, obcím, podnikatelským subjektům a dalším zájemců služby spojené s ekoporadenstvím - konkrétně z oblasti ochrany životního prostředí v obcích i domácnostech, z oblasti odpadového hospodaření apod. Současně usilujeme o certifikaci těchto služeb - tedy začlenění do sítě ekologických poraden STEP.

Na financování projektů - především v oblasti šetrné turistiky, propagace a ochrany přírodního prostředí - každý rok získáme několik milionů korun. Mezi naše dárce patří Světový fond životního prostředí (GEF/UNDP), evropské strukturální fondy (programy SROP, OPRLZ, Equal) a tuzemské fondy a nadac

4. Prezentace regionu

Soustavně přispíváme ke zvýšení povědomí o Českém Švýcarsku jako o turisticky velmi atraktivní oblasti a současně upozorňujeme na přírodní a kulturní hodnoty regionu i potřebu jejich ochrany. Mezi naše nejvýznamnější činnosti patří:
- Publikační činnost - reprezentativní fotografické publikace, letáky, mapy, turistické průvodce, pohledy,obrazové kalendáře, CD Rom
- Internetová regionální prezentace a portál www.ceskesvycarsko.cz
- Tiskové konference a společenská setkání - Praha - Obecní dům, Parlament ČR, Velehrad
- Veletrhy cestovního ruchu (MADI, Regiontour, Tourpropag)
- Putovní výstavy velkoformátových fotografií krajiny Českého Švýcarska - (Plzeň, Děčín, Ústí nad Labem, Praha, Velehrad, Bad Schandau, Most atd.)
- Akce pro veřejnost - Den Země, Ukliďme svět, Dny Českého Švýcarska

Ocenění:
Národní park České Švýcarsko - Nejkrásnější kniha roku 2003
- Fotopublikace roku 2004

www.ceskesvycarsko.cz - Nejlepší webové stránky roku 2004 (v neziskovém sektoru)


5. Vzdělání a osvěta
Jsme jedním z hlavních iniciátorů obnovy vzdělanostního potenciálu a rozvoje lidských zdrojů obecně v tomto regionu. Mezi priority OPS ve vzdělání patří především oblast ekologie, podpory a rozvoje neziskového sektoru.
Celoživotní vzdělávání - spolu s městem Krásná Lípa se podílíme na realizaci projektu "Komunitní centrum Českého Švýcarska", který reaguje na tíživou situaci v otázce nezaměstnanosti, vytváří vyrovnávací šance pro znevýhodněné skupiny a napomáhá jim k udržení nebo nalezení zaměstnání.
Připravujeme:
- Rekvalifikační a profesní kurzy
- Poradensko - konzultační centrum- regionální podnikatelské centrum pro mnohostrannou poradenskou a technickou podporu při zahájení podnikání.
Enviromentální vzdělávání a osvěta
Ekologická výchova - nabízíme širokou škálu ekovýchovných programů pro MŠ, ZŠ, SŠ.
Vedeme oddíl Ranger, který se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží v oblasti ochrany přírody.
S našimi partnerskými organizacemi připravujeme v následujících dvou letech:
- Vzdělávací programy s environmentální tématikou
- Středisko ekovýchovy
- Akce pro veřejnost v chráněných územích

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Obecně prospěšná společnost
AKTUALIZACE: Barbora Laštůvková (České Švýcarsko o.p.s.) org. 2, 10.05.2006 v 15:12 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.